BỘ TĂNG TỐC YOGA BIZZ

Đây là chương trình đặc biệt huấn luyện riêng trong ba tháng. Chương trình kết hợp chiến lược kinh doanh yoga, hỗ trợ cá nhân và tư vấn triển khai. Bạn sẽ thay đổi tư duy, học các chiến lược mới và hướng tới tầm nhìn và mục tiêu thành công!

CHƯƠNG TRÌNH NÀY DÀNH CHO AI?

Các giáo viên, hlv yoga đang sãn sàng hành động và chuẩn bị mở phòng tập của riêng mình.

Giáo viên yoga có một số hiểu biết về kinh doanh, công nghệ và marketing.

Những giáo viên yoga, chủ phòng tập muốn phát triển cộng đồng, tăng thu nhập và thành công trong lĩnh vực yoga của mình.